Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2015

nostress
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
Reposted bykamyczserplesniowy

September 26 2014

nostress
Reposted fromswojszlak swojszlak viaterazalbonigdy terazalbonigdy
nostress
nostress
nostress
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viachillout07 chillout07
nostress
Reposted fromnfading nfading viachillout07 chillout07
nostress
Reposted fromvith vith viachillout07 chillout07
nostress
Reposted fromtimetolove timetolove viachillout07 chillout07
nostress
Reposted fromliquirizja liquirizja viachillout07 chillout07
nostress
0233 fe9e 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viachillout07 chillout07

August 22 2014

nostress
Reposted fromblueinsane blueinsane vianadzienie nadzienie
nostress
Reposted frommefir mefir viaaskman askman
nostress
Reposted fromnivea nivea viaaskman askman
nostress
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaaskman askman

July 26 2014

nostress
Reposted frombng123 bng123 viaterazalbonigdy terazalbonigdy
nostress
nostress

July 31 2011

nostress
zawsze istnieje możliwość pomyłki co do ludzi, których kochamy. To najgorszy błąd, jaki można popełnić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnamietnosci namietnosci viawilkstepowy wilkstepowy
nostress
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Żulczyk, Radio Armageddon. (Nadzieja!)
Reposted fromzabka zabka viawilkstepowy wilkstepowy
nostress

- Co stawało wam na przeszkodzie?
- To, co zawsze. Życie.

— 500 Days of Summer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl